Pojmy:

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Tyto smluvní podmínky poskytovatele upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o službách uzavírané mezi poskytovatelem a uživatelem.

 2. Služby jsou poskytovatelem poskytovány prostřednictvím virtuálního prostoru, který je dostupný na internetové adrese trziste.kraj-jihocesky.cz (dále jen „Jihočeské tržiště“).

 3. Smluvní podmínky se vztahují na případy, kdy osoba, která je uživatelem služeb, je fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti (prodávající), nebo která zajišťuje školní stravování (kupující) a jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj.

 4. Ustanovení odchylná od smluvních podmínek je možné sjednat ve smlouvě o službách. Odchylná ujednání ve smlouvě o službách mají přednost před ustanoveními smluvních podmínek.

 5. Ustanovení smluvních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy o službách. Smluvní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva o službách se uzavírá v českém jazyce.

 6. Znění smluvních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění smluvních podmínek.

   

2. SLUŽBY

  1. Na základě smlouvy o službách poskytuje poskytovatel uživateli následující služby:

   • zřízení uživatelského účtu

   • správa uživatelského účtu

   • služby uživatelského účtu

   • informace o službách.

  2. Informace o obsahu jednotlivých služeb jsou vymezeny v těchto smluvních podmínkách nebo v uživatelském účtu. Rozsah služeb se může lišit v závislosti na jejich využívání.

  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo na základě smlouvy o službách poskytovat pouze některé ze služeb uvedených v bodu 2.1 smluvních podmínek.

  4. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout služby pouze v případě, že budou splněny podmínky uvedené v bodě 3.

 

3. JIHOČESKÉ TRŽIŠTĚ

 

 1. Jihočeské tržiště je virtuálním prostorem pro setkávání nabídky jihočeských regionálních potravin a poptávky účelových stravovacích zařízení subjektů zřízených Jihočeským krajem. Poskytovatel není přímým prostředníkem ve vztahu uživatel prodávající a uživatel kupující nabízených Produktů, není odpovědný za koupi, prodej, reklamaci či za případné spory mezi kupujícím a prodávajícím.

 2. Poskytovatel se nepodílí na obsahu nabídek, popisu zboží, jeho vyobrazení a informacích o registrovaných uživatelích. Komunitní obsahy, tedy např. komentáře, příspěvky v diskusních fórech apod. jsou brány jako neoficiální vyjádření a není možné se na ně odkazovat v případě sporu.

 3. Na Jihočeském tržišti lze nabízet prodej pouze Produktů splňujících definici jihočeské lokální potraviny. Produkty, které tuto definici splňovat nebudou, je uživatel povinen na výzvu poskytovatele bez dalšího vyřadit.

 4. Veškeré nabízené produkty musí splňovat požadavky kladené platnou právní úpravou na bezpečnost potravin pro užití ve školních jídelnách (zejména Nařízení ES č. 852/2004 a Nařízení ES č. 178/2002).

 5. Splnění podmínek ke každému nabízenému Produktu prohlásí uživatel v čestném prohlášení, které odsouhlasí v rámci registrace. V případě, že poskytovatel shledá, že podmínky splněny nejsou, vyzve uživatele k odstranění Produktu z Jihočeského tržiště. V případě, že tak neučiní, je poskytovatel oprávněn zrušit uživateli uživatelský účet.

   

4. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 1. Na základě řádné registrace uživatele vyčlení poskytovatel ve svém virtuálním prostoru jeho část (uživatelský účet), kterou může uživatel využívat v rozsahu těchto smluvních podmínek a dalších vnitřních pravidel poskytovatele pro tento účel vydaných.

 2. Při registraci je uživatel povinen všechny údaje uvádět správně a pravdivě. Údaje uvedené v uživatelském účtu je uživatel při jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené uživatelem v uživatelském účtu jsou poskytovatelem považovány za správné. Poskytovatel nenese odpovědnost za škodu, která vznikne uživateli z důvodu nesprávných informací v uživatelském účtu.

 3. Při registraci vyplní uživatel registrační formulář. Poskytovatel si vyhrazuje právo v registračním formuláři požadovat a poskytovat uživateli další informace potřebné ke splnění povinností, které mu vyplývají z platných právních předpisů a uzavřeného smluvního vztahu.

 4. Před odesláním formuláře je uživateli umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do něj vložil, a to i s ohledem na možnost uživatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do formuláře. Formulář odešle uživatel poskytovateli kliknutím na tlačítko “Pokračovat”. Tímto bodem jsou údaje uvedené ve formuláři poskytovatelem považovány za správné.

 5. Poskytovatel po obdržení a kontrole formuláře uživateli elektronickou poštou, na jeho elektronickou adresu, potvrdí zřízení uživatelského účtu a možnost využívání dalších službách a jejich podmínky. Tímto bodem je registrace považována za řádnou dle bodu 4.1 smluvních podmínek.

 6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Uživatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 7. Uživatel není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 8. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy uživatel poruší své povinnosti ze smlouvy o službách.

 9. Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob, kteří jsou subdodavateli poskytovatele.

   

5. UZAVŘENÍ SMLOUVY O SLUŽBÁCH

 1. Veškerá prezentace služeb umístěných ve virtuálním prostoru poskytovatele, včetně uživatelského účtu uživatele je informativního charakteru a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu o službách ohledně těchto služeb. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 2. Služby poskytované poskytovatelem na základě smlouvy o službách jsou zdarma. Tímto ustanovením není omezena možnost uživatele uzavřít s poskytovatelem úplatnou smlouvu o službách za individuálně sjednaných podmínek.

 3. Smluvní vztah mezi poskytovatelem a uživatelem vzniká řádnou registrací dle části 4 smluvních podmínek.

 4. Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o službách. Náklady vzniklé uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy o službách (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí uživatel sám.

   

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O SLUŽBÁCH

 1. Uživatel může odstoupit od smlouvy o službách, kdykoliv během jejího trvání. Poskytovatel si vyhrazuje právo vyřídit odstoupení od smlouvy ve lhůtě, která je k tomu přiměřená vzhledem k typu uživatelského účtu vybraného uživatelem. Lhůta na vyřízení odstoupení od smlouvy o službách se prodlužuje o dobu, která je potřebná pro vypořádání nevypořádaných závazků mezi poskytovatelem a uživatelem.

 2. Pro odstoupení od smlouvy o službách může uživatel využit vzorový formulář poskytovaný poskytovatelem, jenž tvoří přílohu smluvních podmínek. Odstoupení od smlouvy o službách může uživatel zasílat na adresu elektronické pošty poskytovatele prostřednictvím helpdesku.

 3. V případě odstoupení od smlouvy o službách se smlouva od počátku ruší. A pokud je to vzhledem k charakteru možné, vrátí si strany poskytnutá plnění, a to do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od smlouvy o službách. Odstoupí-li uživatel od smlouvy o službách, nese náklady spojené s vrácením plnění poskytovateli. Místo pro vrácení plnění je sídlo poskytovatele.

   

7. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Ač se v rámci smlouvy o službách nejedná o úplatné plnění, je-li to dle charakteru poskytovaných služeb možné a přiměřené, respektuje poskytovatel pravidla ohledně práv a povinností vyplývajících z vadného plnění, jenž se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Možnost a přiměřenost ohledně práv a povinností vyplývajících z vadného plnění posuzuje poskytovatel.

 2. Práva z odpovědnosti za vady v rozsahu bodu 7.1 smluvních podmínek se uplatňují u poskytovatele elektronicky prostřednictvím helpdesku nebo v jeho sídle.

 3. Poskytovatel je povinen uživateli vydat potvrzení o tom, kdy uživatel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace uživatel požaduje a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, případně odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato potvrzení jsou zasílána elektronicky prostřednictvím helpdesku na elektronickou adresu uživatele.

 4. Uživatel sdělí poskytovateli, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže uživatel změnit bez souhlasu poskytovatele.

8. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI

 1. Poskytovatel není ve vztahu k uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení

  § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 2. Vyřizování stížností uživatelů zajišťuje poskytovatel prostřednictvím helpdesku. Informaci o vyřízení stížnosti uživatele zašle poskytovatel na elektronickou adresu uživatele.

 3. Je-li to dle charakteru poskytovaných služeb možné a přiměřené je k mimosoudnímu řešení sporů ze smlouvy o službách příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi poskytovatelem a uživatelem ze smlouvy o službách.

 4. Je-li to dle charakteru poskytovaných služeb možné a přiměřené je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 5. Uzavřením smlouvy o službách souhlasí uživatel s podmínkami zpracování osobních údajů.

   

9. DORUČOVÁNÍ

 1. Uživateli může být doručováno na elektronickou adresu uživatele.

   

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Vztah založený smlouvou o službách se řídí českým právem.

 2. Je-li některé ustanovení smluvních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, na místo neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 3. Smlouva o službách včetně smluvních podmínek je archivována poskytovatelem v elektronické podobě, případně záznam o konkludentních smlouvách. Archivy nejsou přístupné.

 4. Přílohu smluvních podmínek tvoří vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy o službách. Tento formulář byl vytvořen dle vzoru zveřejněného Českou obchodní inspekcí. Uživatel může využít i jinou formu oznámení, za předpokladu, že bude obsahovat informace nutné pro jeho vyřízení. Oznámení se zasílá v elektronické formě na adresu elektronické pošty helpdesku.

 5. Kontaktní údaje poskytovatele jsou uvedeny ve výkladu pojmu poskytovatel.

Oznámení o odstoupení od smlouvy o službách

Odesílatel: (jméno a příjmení, bydliště, případně e-mail, tel. číslo)

 

………………………………………………………………………………………………

 

Dne jsem s Vámi uzavřel smlouvu o službách. Využívám možnosti dané těmito

smluvními podmínkami a odstupuji od smlouvy o službách.

 

V ………………… dne …………………

 


Tyto Všeobecné smluvní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 22.4.2022.